Kandydaci na studia wojskowe w WAT są rekrutowani zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej na podstawie uzyskanych wyników matury (szczegóły na stronie WAT/Rekrutacja).

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka angielskiego na odpowiednim poziomie (minimum 6 punktów rekrutacyjnych).

Kandydaci, dla których język angielski nie był przedmiotem egzaminu maturalnego  przystępują w wyznaczonym terminie do testu.

FORMUŁA TESTU ZE ZNAJOMOŚCI  JĘZYKA ANGIELSKIEGO

1) egzamin ze znajomości języka angielskiego przeprowadzany jest na poziomie B1 z elementami B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) i opracowany jest jako test wielokrotnego wyboru, obejmujący ocenę znajomości języka angielskiego kandydata w zakresie materiału leksykalno-gramatycznego; drugim elementem egzaminu jest napisanie listu formalnego/nieformalnego lub maila;

2) test leksykalno-gramatyczny zawiera 40 pytań z trzema wariantami odpowiedzi (zadaniem egzaminowanego jest wskazanie poprawnej odpowiedzi); za prawidłowe rozwiązanie testu można uzyskać w sumie 80 punktów, po 2 punkty za poprawnie udzieloną odpowiedź;

3) za list/mail można otrzymać maksymalnie 20 punktów;

4) łącznie za egzamin kandydat otrzymuje 100 punktów przeliczanych na 20 punktów rekrutacyjnych;

5) czas przeprowadzenia egzaminu – 60 minut;

6) warunkiem pozytywnego zaliczenia testu znajomości języka angielskiego jest uzyskanie minimum 30% ogólnej liczby punktów (6 punktów przeliczeniowych). Poniżej wskazanej punktacji kandydat uzyskuje 0 punktów.

Nie można poprawić wyniku maturalnego przystępując do testu.

Pliki do pobrania: