Studenci wojskowi WAT - kandydaci do zawodowej służby wojskowej muszą ukończyć 5-letnie studia wojskowe (od 2019 roku – jednolite studia magisterskie).

Program studiów wojskowych jest opracowywany dla każdego kierunku studiów. Wspólna część tego programu to szkolenie wojskowe oraz kształcenie językowe (wyłącznie z języka angielskiego).

Studenci wojskowi realizują specjalny program kształcenia językowego w oparciu o Ramowy Program Nauczania Języka Angielskiego w Siłach Zbrojnych RP, zatwierdzony przez Departament Nauki i Szkolnictwa wojskowego MON, Europejski System Opisu Kształcenia Językowego oraz szczegółowy sylabus nauczania języka w ciągu 9 semestrów studiów. Docelowo studenci wojskowi muszą uzyskać Standardowy Profil Językowy 3232 według porozumienia standaryzacyjnego NATO STANAG 6001. Odpowiada to poziomowi B2/C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).